تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1375 
ادبیات فارسی 
اصفهان 
 
فوق لیسانس 
1377 
علوم قران و حدیث 
قم 
 
دکترا 
1381 
علوم قران و حدیث 
قم 
 
خارج