نگرشی بر قرائت عاصم به روایت شعبه و تأثیر آن بر تفسیر شیعی در عهد صفویه
45 بازدید
محل نشر: پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان » پاییز و زمتسان 1381 - شماره 14
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی