پژوهشی در ساختار آوایی قرائات هفتگانه و مقایسه ی آن با زبان عربی معاصر
702 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » تابستان و پاییز 1381 - ضمیمه شم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی